Termékajánló

Partnereink

Szállítási módok-árak.

 

Hírek

2020.06.04

Termék részletekLászló András- Tradíció és metafizika

László András- Tradíció és metafizika
 • László András- Tradíció és metafizika
 • László András- Tradíció és metafizika
 • László András- Tradíció és metafizika
 • László András- Tradíció és metafizika
 • László András- Tradíció és metafizika
 • László András- Tradíció és metafizika
 • László András- Tradíció és metafizika
 • László András- Tradíció és metafizika
 • László András- Tradíció és metafizika
4 950 Ft

 

Oldalszám: 285

 

Az ember őskori szellemi hagyománya Hamvas Béla nyomán már nem ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt.

 László András a szellemi hagyományok legmélyebb rétegeinek feltárására vállalkozott életművében. A jelen kötet a szerző negyedik önálló műve. Kérdésekre adott válaszok formájában főként a filozófia, a teológia és a metafizika „végső kérdéseivel” foglalkozik, amelyeket ma többnyire „megválaszolhatatlanoknak” vélnek. Ezek  mellett számtalan érdekes világ- nézeti, létszemléleti, vallási, tradicionális szellemi témára – és összefüggéseikre – is kitér. A hindu és a buddhista hagyományban megjelenő lényegi metafizikai kérdések közepette szó esik például: az „élő gondolkozás” elméletéről, a rítusok szerepéről, az ima ezoterikus jelentéséről, a vallások és a metafizika viszonyáról, a tantrizmusról vagy az emberi személyiség  tudatos megalkotásáról.

 Teoretikus nyelvezete ellenére a mű alapvetően gyakorlati jelentőségű.

 Szómagyarázat és bevezető tanulmány teszi teljessé.

TARTALOMJEGYZÉK

 

Bevezetés (Horváth Róbert)  / 5

 A metafizika jelenkori helyzetéről • A metafizika történeti hányattatásai Nyugaton • A jelen kötet szerzőjéről • A kötetről

 

 1. rész

A METAFIZIKAI ABSZOLÚTUM A MEGVALÓSÍTÁS FÉNYÉBEN 

 1. A téves abszolútum-felfogások, és a nem-objektív, metafizikai abszolútum/ 39
 2. Az abszolútumra irányulás fokozatai és kezdetei/ 41
 3. A metafizikai abszolúció mintsuprarealificatio / 42
 4. A szolipszizmus kapcsán/ 42
 5. A metafizikai megvalósítás és a szolipszizmus/ 44
 6. A kozmológia és a metafizika/ 46
 7. Az egzisztenciális filozófia és a metafizika/ 48
 8. Az„egzisztencializmus” és a metafizika / 49
 9. A misztika és a metafizika/ 50
 10. A mágia és a metafizika/ 52
 11. Az ezoterizmus, az ezotéria és a metafizika/ 52

12–14. A legmagasabb állapotok tételezésének elégtelensége a metafizikai abszolúció vonatkozásában. A végtelenbe-nyitottság elvének elégtelensége. A kimondhatóságról és a kimondhatatlanságról. A mysteriumokról / 33

 1. A metafizikai abszolúcióterminali-gradualisfelfogása  / 56
 2. Azinfinali-apertualisfelfogás  / 57
 3. Aquasi-transvectorialisfelfogás  / 57
 4. A metafizikai abszolútum megvalósíthatóságáról/ 58

 

 

 1. rész

A SEMMI ÉS A METAFIZIKAI ABSZOLÚTUM

 1. 1 A létező, a nem-létező, a lét, a nem-lét és a metafizikai abszolútum / 61
 2. Azabhavaés az asat  / 63
 3. Anirguna-mula-prakrtiés a nirguna-mula-prakrti-laya  / 64
 4. A két ősfélelem/ 65
 5. Anirguna-mula-prakrti-layahangsúlyozásának közvetett metafizikai értelme  / 66
 6. A megsemmisülés és az elrontott metafizikai megvalósítás/ 67
 7. Egység és egységfelettiség.Androgynos, ativarna, sadasat / 67
 8. Asaguna-brahmaés nirguna-brahma kettőse mögötti négyesség: a brahmatma-padák  / 68
 9. Sadasatés sadasat-pati. A saját hatványok jelentősége  / 69
 10. Konklúziók/ 70

 

 

III. rész

AZ ÖNMAGA(M)SÁG FOKOZATAI ÉS A METAFIZIKAI ABSZOLÚTUM. A BEAVATÁS ÉS A METAFIZIKAI MEGVALÓSÍTÁS DOKTRINÁLIS ELŐKÉSZÍTÉSE

 1. Azatma mint metafizikai alapfogalom  / 73
 2. Az énség és az önmaga(m)ság fokozatai és néhány összefüggése/ 74
 3. Az objektum és a szubjektum/ 77
 4. A más:heteron / 78
 5. A lemuriai szubsztrátum/ 79
 6. Mudevi / 80
 7. Aheteronszéleskörű tételezésének adekvát elve  / 81
 8. Aheteronés a tudatfunkciók  / 81
 9. Emocionalitás, érzés, hangulat/ 83
 10. Az élő gondolkozás teóriája/ 84
 11. Az élő gondolkozásról/ 85
 12. Acintamani / 86
 13. Az akaratról/ 86
 14. Az akaratról II./ 87
 15. A spirituális előkészületekhezés az előbeavatásokhoz tartozó kvalitások / 88
 16. Az „életbeavatásról”/ 89
 17. Az előkészületek, az előbeavatás, a beavatás és a metafizikai megvalósítás regularitása/ 90
 18. A beavatottsághoz tartozó kvalitások/ 93
 19. Az emberi, az univerzális és a transzcendentális primordialitás/ 94
 20. A metafizikai megvalósítás mint az én-önmagamság megvalósítása/ 95
 21. Az énség problematikája/ 97
 22. Azatmakülönböző megnyilvánulásai és az azokhoz való adekvát viszony  / 98
 23. Én(aham), én-önmagam(aham-atma) és önmaga-önmaga(m) (atma-atma)  / 99
 24. Azatma-atmamegvalósítása és az aham-atma visszatérése  / 100
 25. Azaham-ahamaka, azaham-atmaka és az atma-atmaka mint a szellemi-metafizikai megvalósítás fő fokozatai  / 101
 26. A személyes én és az önmaga(m) közé szorult világ. Önmaga(m) mint az én-önmagamság beteljesedése/ 102
 27. A négy fő tudatállapot és önmaga(m). Azatma-padák / 103
 28. Az ébrenléti állapot és aturiya / 107
 29. Az önmaga(m)ság négyessége. Azatma-padák mintbrahmatma-padák  / 108

 

 

 1. I rész

VALLÁS ÉS METAFIZIKA. A HETERONOTEIZMUS ÉS AZ AUTONOTEIZMUS

 1. Mitológia, teológia, szimbolizmus, metafizika/ 109
 2. A Teremtő fokozatai/ 110
 3. A heteronoteizmus és az autonoteizmus/ 111
 4. Az autonoteizmusról/ 112
 5. A heteronoteizmus és az autonoteizmus II./ 113
 6. Az ima és az autonoteizmus/ 115
 7. A kegyelem és az autonoteizmus/ 116
 8. A gondviselés, a kegyelem és az autonoteizmus/ 117
 9. A sírásról és a könnyről/ 119
 10. Az emocionalitás és a vallás/ 120
 11. Emocionalitás, szentimentalizmus,ressentiment,contre-ressentiment  / 121
 12. Teológiai irányultság és bázis-teizmus. Heteronoteizmusés vallásosságcontra autonoteizmus és metafizikai megvalósítás  / 123
 13. Az ateizmus, a heteronoteizmus, akonfesszionalizmus, a religionalitás, a rituális kvázi-heteronoteizmus, a teológiai religionalitás és az autonoteizmus  / 125
 14. A heteronoteizmus és az exoterizmus/ 128
 15. Az autonoteizmus megerősítésének lehetőségei/ 129
 16. Autonoteizmus és autonometateizmus/ 130
 17. A heteron, a tanítások és aguru / 131
 18. Tekintély, tekintélytisztelet, autonómia/ 132
 19. A tradíciók abszolutizálásának ésrelativizálásának érvénye és érvénytelensége / 134
 20. Az általános vallás- és tradíciókritikáról/ 135
 21. A tradicionális vallás- és tradíciókritikáról/ 136

 

 

 1. rész

A SZELLEMI-METAFIZIKAI MEGVALÓSÍTÁS DOKTRINÁLIS RÉSZLETEI

 1. Az „útonjárás” kezdetei / 139
 2. Gyakorlati kérdés a szolipszizmussal kapcsolatban/ 141
 3. Az önmegtisztítási műveletekről/ 143
 4. Liturgia, ceremónia, rítus, etika, morál/ 144
 5. A nem-vallási rítusok kapcsán/ 147
 6. Apoliticitasmint rítus  / 147
 7. Inspiráció és intuíció/ 148
 8. Az intuíciók újramegvalósítása/ 150
 9. Az intuíció jelentőségéről/ 151
 10. Konszideráció–koncentráció–meditáció–kontempláció. A konszideráció és apratyahara / 152
 11. A koncentráció és adharana / 153
 12. A meditáció és adhyana. A kontempláció és asamadhi  / 153
 13. A keresztény kontemplációról/ 153
 14. A konszideráció, a koncentráció és adharana / 153
 15. A koncentráció és a meditáció. A meditáció és a kontempláció. A kontempláció és asamadhi / 154
 16. A beavatás és a metafizikai megvalósítás/ 155
 17. Ayoról / 156
 18. Ayoga-típusokról / 157
 19. Asana,mudra és mantra  / 158
 20. Ráció,mantraés intellektus  / 159
 21. Apranayama / 160
 22. Ahatha-yogáról / 161
 23. A hosszú életűyogiés a jivan-mukta  / 162
 24. Az „ülőmeditációról”/ 163
 25. A lehunyt szemmel és a nyitott szemmel végzett meditációról/ 164
 26. Akarma-yoról:karmakarma-yoga  / 165
 27. Aturiyamint komatikus, eszméletlenségi tudat, szemben a jagrat-turiyával  / 166
 28. A négy fő tudatállapot közötti átmeneti állapotok kapcsán/ 167
 29. Susuptiversus jagrat-susupti, turiya versus jagrat-turiya. A négy tudatállapot és a brahmatma-padák  / 168
 30. Asamadhikritériumai  / 170
 31. Asakyamajelentősége és a samadhi fokozatai  / 171
 32. Adharana, adhyana és a samadhi közbeni szín- és formatapasztalásról, valamint az általános szín- és formatapasztalásról, továbbá a víziók hiányáról  / 174
 33. Ajada-samadhiról / 176
 34. Sakyama, nirvikalpa-dharma-megha-samadhi, maha-sakyama / 177
 35. Asahaja-samadhiról / 177
 36. Avajra-samadhiról / 178
 37. Asamadhiés a bodhi különbözősége  / 179
 38. Bodhiés moksa (nirvana, mukti, kaivalya)  / 180

 

 

 1. rész

A TANTRIKUS TRADÍCIÓK LÉNYEGE ÉS NÉHÁNY RÉSZLETE

 1. A soha-vissza-nem-térés valamint az én-önmagamság és az énség visszatérése / 181
 2. Alászálló megvalósítás és felemelkedő megvalósítás/ 182
 3. Reinkarnácionizmus, visszatérés, soha-vissza-nem-térés/ 184
 4. Az „őstantrizmus”/ 185
 5. Akali-yugavégének astro-chrono-symbologiai meghatározásáról  / 186
 6. Akali-yugával való szembenállás hiánya és a tantrizmus / 188
 7. Akali-yugával való túlzott szembenállás és a tantrizmus / 189
 8. A halálról/ 190
 9. A(padma-)cakrákról / 191
 10. Anadikról / 192
 11. A(padma-)cakrák különböző aktivációi / 193
 12. A mindentudásról/ 194
 13. A részletekre kiterjedő mindentudásról/ 195
 14. A szexuális aktus szellemi-metafizikai úttá válásának előfeltételeiről/ 196
 15. A szexualitás, a szeszes italokés a dohány használatáról. A moralitásról / 196
 16. Az orgazmus és azeiaculatiokapcsán  / 198
 17. A szerelemről/ 200
 18. Azautodeterminatioés az önkorlátozás  / 202
 19. Az ál-„tantrikus” jelenségek kapcsán/ 203
 20. Jobbkéz útja és balkéz útja/ 204
 21. Az egyes tantrikus tradíciók. Az esszenciális tantrizmus és követelményei/ 205
 22. A tantrizmus körülményekkel kapcsolatos és azoktól független érvényéről/ 206
 23. Azatidvaitadvaita-vada / 206
 24. Advaitadvaitakozmogonikus elsőbbségéről  / 209

 

 

VII. rész

A SZEMÉLYES TEMPERAMENTUMMAL ÉS KARAKTERREL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

 1. 1 Acharacterhez és a temperamentumhoz való adekvát viszonyulásról  / 211
 2. A saját(sva)ideája  / 212
 3. Atemperamentum, acharacter, a typologia és a szellemi út / 213
 4. Atemperamentum-valamint characterbeli jellemzők és a szellemi kvalitások  / 216
 5. Sakskarák ésvasanak  / 217
 6. Asakskarákhoz való adekvát viszonyulásról / 219
 7. Szellemi vonatkozású életrajzi adatok/ 219
 8. A pre-egzisztenciába nyúló kvalitások és a törekvés révén megszerzett kvalitások/ 221
 9. A tanítás kereteinek lezárásáról/ 222
 10. A tanítás kereteinek lezárásáról II./ 223
 11. A beszélgetés szintjeiről/ 224
 12. A beszélgetés szintjeiről II./ 225
 13. A személyes és doktrinális sajátosságok követése kapcsán/ 226
 14. Azacaryaés a guru  / 230
 15. Agurubeavatkozása és a szolipszizmus  / 231
 16. A Mester hibátlanságáról és tévedhetetlenségéről/ 232
 17. A tanítványok és aguruhiánya. A szellemi centrumok sorsai  / 233
 18. A tanítványok hiányáról/ 234
 19. A transzcendentális boldogság és annak megízlelése/ 236
 20. A metafizikai abszolútum megvalósíthatóságáról és megvalósíthatatlanságáról/ 236

 

 

UTÓSZÓ (László András)  / 239

 

 

FÜGGELÉK

A samadhik kapcsán  / 243

 

 

A kötetben előforduló nem-magyar szavak és kifejezések  / 251

 • Cikkszám
  149879